برای انواع حروف برجسته متر محیط حروف (دور حروف)

معمولا هر چقدر که طول نوشته باشد متراژ محیط حروف 5 برابر آن است.

لایت باکس ، زمینه کامپوزیت و زمینه ترمووود متر مربع

و تابلو راهنما بصورت موردی و با توجه به نوع انتخاب مشتری محاسبه میشود.