تابلوهای حروف برجسته 1 تا 2 ساعت.

سازه های تبلیغاتی و استند 1 روز کازی

طرح قالب سه بعدی برای وکیوم 1 روز کاری