حروف برجسته چلنیوم ساید پانچیحروف برجسته پلکسی گلاس لایه لایه a

حروف برجسته پلکسی گلاس لایه لایه

صفحه: ورق پلکسی گلاس لایه اول و آخر به طور ساده و لایه های مابینی به صورت استروک به داخل ساخته میشود

لبه : ورق پلکسی گلاس در لایه های متعدد به سلیقه کارفرما

پشت کار : آخرین لایه پلکسی گلاس

نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت پلکسی گلاس اولین لایه چسبانده میشود تامین میگردد

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.